કોરોના વાયરસ

Mar 18, 2020

            કોરોના વાયરસની સાવચેતી માટે તા :- ૧૬/૦૩/૨૦૧૯ થી તા ૨૯/૦૩/૨૦૧૯ શાળામાં રજા રહેશે.તા ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ થી વાર્ષિક પરીક્ષા લેવાશે.