બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીગણ

મહેશભાઇ પટેલ ,જુનિયર કલાર્ક,૧૨ પાસ