ફીનું માળખું

 

ધોરણ શિક્ષણ ફી કોમ્પ્યુટર વાર્ષિક ફી
શિક્ષણ ફી માફ  ૬૦૦- રૂ.
૧૦ શિક્ષણ ફી માફ  ૬૦૦- રૂ.
૧૧ શિક્ષણ ફી માફ  ૬૦૦- રૂ.
૧૨ શિક્ષણ ફી માફ  ૬૦૦- રૂ.