સંપર્ક

ડી. ડી. હાઈસ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ- સેકન્ડરી

મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે,
ફુવારા,
નવસારી

શાળાનો ફોન નંબર: ૦૨૬૩૭-૨૫૭૩૭૧
શાળાનું  ઈમેલ એડ્રેસ: Nav78025@gmail.com

Input the code: captcha