ડાઉનલોડ

અભ્યાસક્રમ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ધોરણ – ૯

ધોરણ – ૧૦

ધોરણ – ૧૧

ધોરણ – ૧૨


પરીક્ષાની માહિતી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

પરીક્ષાની માહિતી


ટાઈમ ટેબલ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ટાઇમ ટેબલ ધોરણ ૯ થી ૧૨


વાર્ષિક રજાની યાદી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

રજાની યાદી


શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

શાળાકીય પ્રવૃત્તિ


અન્ય