શૈક્ષણિક કર્મચારીગણ

શ્રીમતી અનિતાબેન એમ વશી

એમ.એસ.સી., બી.એડ

આચાર્યાશ્રી