ધોરણ -૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પરિણામ

Jun 15, 2020

            અમારી શાળાનું  ધોરણ -૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનું  પરિણામ  ૬૨.૦૦ %  પરિણામ આવ્યું  છે. સૌને  અભિનંદન.