રકતદાન શિબિર

Jun 14, 2021

તા – ૧૪/૬/૨૦૨૧  ના રોજ  અમારી શાળામાં  રકતદાન શિબિર યોજાયો. રકતદાન કરનાર સર્વેને  અભિનંદન..